venres, 5 de novembro de 2021

AVISO PARA AS SAIDAS E ENTRADAS DO COLE DO LUNS 8 DE NOVEMBRO

 Comunícanos o Concello que o próximo luns 8 de novembro, haberá tránsito continuo de formigoneiras por diante do Centro Educativo,  por mor das obras no tanque de tormentas que se están levando a cabo na zona do Club Firrete.

Con este motivo, e tal e como nos transmiten tamén dende o centro a través do Abalar, é importante que todas e todos extrememos as precaucións ese día pola seguridade das nosas nenas e dos nosos nenos.

Teñamos tamén paciencia polas complicacións no tráfico que se poideran xerar.


martes, 2 de novembro de 2021

ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR.

O próximo MARTES 23 DE NOVEMBRO levaranse a cabo no colexio as eleccións ao Consello Escolar. 

Un pai, Miguel Brozos e unha nai, Lydia Galán, continúan representandonos a pais e nais e, renóvanse os postos de Vanesa Rodriguez como representante da ANPA e Maria Calvo como terceira representante de nais e pais. Ao mesmo tempo cubrirase de novo a praza que quedou vacante pola ausencia de substitutas cando hai 4 anos unha das representantes cesou no seu cargo sen suplentes en listas.

Animádevos a participar. É moi importante que toda a comunidade educativa teña representación no Consello Escolar.

NORMATIVA E PROCEDEMENTO

Reproducimos a continuación o texto asinado pola presidenta da Xunta Electoral, Rosalía Iglesias Carrillo en Pontedeume, a 2 de novembro de 202.

 De acordo coa Resolución do 20 de setembro de 2021 da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se establece e calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos (DOG do 29 de setembro), a Xunta Electoral deste centro, en virtude das atribucións que lle son conferidas pola lexislación vixente, dispón a convocatoria de eleccións ao Consello Escolar, SECTOR DE PAIS E NAIS DO ALUMNADO, segundo as seguintes normas:

  1.- De acordo co disposto no Artigo 41 do Decreto 374/1996, do 17 de outubro (DOG do 21), redactado conforme ao establecido na disposición adicional terceira 1 do Decreto 7/1999, do 7 de xaneiro (DOG do 26), corresponde elixir no presente proceso electoral a 2 PAIS/NAIS DUN TOTAL DE CINCO que debe ter o Consello Escolar.

 2.- Son electores todos os pais e nais ou, se é o caso, os titores legais do alumnado matriculado no centro e incluídos no censo correspondente que a partir do día 2 de novembro estará exposto no taboleiro de anuncios. As reclamacións ao referido censo realizaranse mediante escrito razoado dirixido á Xunta Electoral, ata as 13.45 horas do día 11 de novembro.

 3.- Son elixibles os pais e nais ou, se é o caso, os titores legais, que formulen a súa candidatura oficial segundo o modelo que se facilitará na secretaría do colexio. As CANDIDATURAS poderán ser presentadas DESDE O DÍA 4 DE NOVEMBRO ATA AS 14.00 HORAS DO 11 DE NOVEMBRO.

 4.- O SORTEO DOS MEMBROS DA MESA ELECTORAL realizarase en acto público, entre os pais e nais que non se presenten como candidatos/as, o día 15 DE NOVEMBRO, ÁS 09:00 HORAS. A dita mesa electoral estará composta pola directora en funcións/xefa de estudos do centro, que actuará como presidenta, e catro pais/nais ou titores legais, actuando de secretario/a o/a de menor idade.

 5.- A CAMPAÑA ELECTORAL comprenderá DESDE O 16 AO 21 DE NOVEMBRO, ambos días inclusive. As dependencias e servizos do centro estarán a disposición das persoas candidatas, previa petición á presidenta da Xunta Electoral, sempre que o seu uso non altere o normal funcionamento educativo do colexio. O día 22 de novembro, véspera das votacións, non se poderá facer campaña electoral.

 6.- Poderán actuar como supervisores/as da votación os/as pais/nais ou titores/as legais do alumnado matriculado no centro que sexan propostos/as pola ANPA ou, no seu defecto, que estean avalados/as cando menos pola firma de 10 electores/as.

 7.- As VOTACIÓNS realizaranse neste colexio público o día 23 DE NOVEMBRO, DE 17.00 A 19.00 HORAS. A mesa electoral será constituída o mesmo día, en acto público, ás 16.45 horas.

 8.- Na PAPELETA DE VOTACIÓN cada elector/a fará constar un MÁXIMO DE 1 NOME DOS CANDIDATOS/AS presentados/as, debendo acreditar a súa personalidade á hora de votar, mediante exhibición do DNI ou documento similar. O voto será directo, secreto e non delegable e non se admitirá o voto por correo.

 9.- Teñen dereito ao voto o pai e a nai, se é o caso, o/a titor/a legal do alumnado.

 10.- Finalizada a votación procederase ao escrutinio dos votos, que será público, e unha vez realizado, levantarase acta para o seu envío á Xunta Electoral do centro.

 11.- A Xunta Electoral do centro resolverá as dúbidas e reclamacións que se poidan formular.